fbpx

STATUT Fundacji Owoc Spotkania

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Owoc Spotkania, zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”, powołana przez Agnieszkę Martę Bielę, Michała MaciejakaJuliana Maksymiliana Czurko, zwanych dalej Fundatorami i Fundatorką, ustanowiona została w dniu 02.02.2022 roku aktem notarialnym sporządzonym w Sosnowcu.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie ustawy o fundacjach (tj. Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Działalność Fundacji jest nastawiona wyłącznie na rzecz urzeczywistniania celów edukacyjnych, profilaktycznych, prozdrowotnych i naukowych.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną a jej siedzibą jest miasto Łódź.
 2. Fundacja podlega nadzorowi ministra właściwego ds. polityki społecznej.
 3. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
 4. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne.
 5. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę – o wzorze określonym przez Zarząd Fundacji.
 6. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 7. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4

 1. Fundacja nie uczestniczy w kampaniach politycznych służących wyborom do urzędów publicznych ani nie prowadzi innej działalności politycznej.
 2. Fundacja jest organizacją niezależną, niezwiązaną z żadną siłą polityczną i grupą interesu.

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§5

Celem Fundacji jest organizowanie, realizowanie oraz propagowanie działań na rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego, w szczególności w zakresie:

 1. budowania bezpiecznych relacji opartych na obecności, zaangażowaniu i życzliwości;
 2. kultury dialogu, w tym dialogu społecznego, międzykulturowego i międzypokoleniowego;
 3. budowania zaangażowanych wspólnot;
 4. rozwoju umiejętności emocjonalnych, interpersonalnych i społecznych;
 5. rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych;
 6. rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji przez całe życie;
 7. profilaktyki kryzysów intrapersonalnych, interpersonalnych i społecznych;
 8. rozwoju psychofizycznego, w tym sportu i rekreacji;
 9. działań antyprzemocowych;
 10. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób i grup;
 11. edukacji włączającej;
 12. społeczeństwa opartego na różnorodności;
 13. zrównoważonego rozwoju oraz równości szans;
 14. nowoczesnej edukacji formalnej i nieformalnej;
 15. rozwoju postaw obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego i kreatywnego;
 16. jakości i standardów usług edukacyjnych oraz pomocowych;
 17. prowadzenia i rozpowszechniania badań naukowych;
 18. współpracy międzysektorowej i międzynarodowej;
 19. wolontariatu.

§6

 1. Działalność w zakresie wymienionym w §5 Fundacja realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
 2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 3. Fundacja do realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników/pracownice na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać wykonanie zadań i czynności w ramach innego stosunku prawnego.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. działalność edukacyjną, profilaktyczną, terapeutyczną, badawczą, wydawniczą, tłumaczeniową, medialną i organizacyjną;
 2. świadczenie wsparcia w rozwoju osobistym i zawodowym poprzez działalność szkoleniową, trenerską, terapeutyczną, coachingową, mentorską, superwizyjną, facylitacyjną, liderską oraz konsultacyjną;
 3. organizowanie szkoleń, sesji indywidualnych i grupowych, kursów, wykładów, treningów, warsztatów, prelekcji, odczytów, konferencji, seminariów, sympozjów, paneli, spotkań, projekcji filmowych, obozów, festiwali, jak również innych form działalności edukacyjno-rozwojowej;
 4. badania naukowe i budowanie bazy wiedzy, szczególnie poprzez publikację drukowanych lub cyfrowych książek, raportów z badań, czasopism, zeszytów naukowych, monografii, katalogów, albumów, biuletynów, materiałów ulotnych i promocyjnych oraz innych form wydawniczych;
 5. wsparcie dla uczelni, studentów, doktorantów, naukowców i badaczy, szczególnie poprzez:
  1. współpracę merytoryczną i organizacyjną;
  2. pomoc w organizacji konferencji i wydarzeń;
  3. pomoc w wyszukiwaniu i pozyskiwaniu stypendiów i grantów;
  4. działania edukacyjne i rozwojowe;
  5. współpracę w zakresie prowadzenia badań;
  6. organizowanie stypendiów, projektów grantowych, programów stypendialnych i wymian naukowych;
 6. organizowanie i finansowanie projektów grantowych, praktyk, staży, kwerend i wyjazdów studyjnych w kraju i za granicą;
 7. integrację środowisk edukacyjnych, szkoleniowych, rozwojowych, naukowych, prozdrowotnych oraz kulturalnych w formie wydarzeń o zasięgu krajowym i międzynarodowym w zakresie objętym celami Fundacji;
 8. angażowanie się w inicjatywy, partnerstwa oraz współtworzenie innych podmiotów prawnych (np. stowarzyszeń czy spółdzielni osób prawnych) w zakresie związanym z działalnością Fundacji;
 9. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej podmiotom oraz osobom, przyczyniającym się do realizacji celów określonych w §5;
 10. angażowanie sektorów prywatnego, publicznego i pozarządowego w działania przyczyniające się do realizacji celów określonych w §5;
 11. pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych ze źródeł publicznych, prywatnych i innych;
 12. udział w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych w zakresie spraw związanych z celami statutowymi;
 13. składanie wniosków i zastrzeżeń do projektów, planów, strategii, decyzji i aktów prawnych wydawanych przez administrację publiczną, konsultowanie ich i opiniowanie również na etapie ich wdrażania;
 14. inne działania realizujące cele statutowe.

§8

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter częściowego lub całkowitego wsparcia organizacyjnego bądź finansowego dla przedsięwzięcia.

Majątek Fundacji

§9

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się wkłady przekazane przez fundatorkę i fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Fundatorzy i fundatorka oświadczają, iż przeznaczają na rzecz Fundacji kwotę 999 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć PLN) w gotówce.
 3. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§10

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. majątku własnego Fundacji;
 2. darowizn, dotacji, subwencji, konkursów, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
 3. przychodów z odpłatnej działalności statutowej;
 4. dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz;
 5. oprocentowania rachunków bankowych i lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa;
 6. zaciągania pożyczek i kredytów.

§11

 1. Dochody pochodzące ze źródeł wymienionych w §10 przeznaczone są na wybraną przez Fundację dowolną realizację jej celów, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
 3. W sprawach przyjęcia i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. Całość przychodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§12

 1. Fundacja może rozporządzać przedmiotami oddanymi na przechowanie.
 2. Fundacja może zawierać z podmiotami krajowymi i zagranicznymi umowy o zarządzanie i administrowanie funduszami pieniężnymi oraz innymi prawami majątkowymi.

§13

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo w stosunku  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.

Organy Fundacji

§14

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”;

§15

 1. Zarząd składa się z dwojga do trojga osób członkowskich.
 2. Fundatorzy i fundatorka Fundacji wchodzą w skład pierwszego Zarządu.
 3. Na czele Zarządu stoi Prezeska/Prezes Zarządu.
 4. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członkini/członka Zarządu.
 6. Następne osoby członkowskie Zarządu powołuje pozostająca część Zarządu w drodze uchwały.
 7. Zarząd sam wyłania kolejnego po pierwszym oraz każdego następnego Prezesa/Prezeskę  spośród swoich osób członkowskich.
 8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 9. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezeska/Prezes Zarządu, ustalając termin spotkania co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 10. O posiedzeniu muszą zostać poinformowane wszystkie osoby członkowskie Zarządu.
 11. Posiedzenia Zarządu mogą mieć charakter kolokacyjny lub wirtualny, a głosowania i podejmowanie decyzji mogą być przeprowadzane za pomocą adekwatnych narzędzi, w tym cyfrowych.
 12. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał jednogłośnie.
 13. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 14. Do zadań Zarządu należą w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  2. realizacja celów statutowych;
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu;
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  5. zatrudnianie osób członkowskich Zarządu i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia
  6. zatrudnianie pracownic/pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
  7. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  8. przeprowadzanie co najmniej jeden raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowej Fundacji;
  9. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, które podpisuje Prezes/Prezeska Zarządu, a w sytuacji niedyspozycyjności Prezeski/Prezesa, sprawozdanie podpisują pozostałe osoby członkowskie Zarządu łącznie.
  10. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.
  11. podejmowanie decyzji w innych sprawach.

§16

 1. Z osobami członkowskimi Zarządu mogą być zawarte umowy o pracę lub o wykonanie czynności wynikających z umów cywilno-prawnych.
 2. Warunki zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji ustala Zarząd, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie wyklucza możliwość zawierania umów cywilno-prawnych o takim samym zakresie w jakim zawarto umowę o pracę.
 3. Umowy o pracę lub cywilno-prawne z Prezesem/Prezeską Zarządu zawierają pozostałe osoby członkowskie Zarządu łącznie.
 4. Umowy o pracę lub cywilno-prawne z pozostałymi osobami członkowskimi Zarządu zawiera Prezeska/Prezes Zarządu.
 5. W miarę potrzeby mogą być również zatrudnione lub wykonywać czynności na zasadzie umów cywilno-prawnych inne osoby. O takim zatrudnieniu decyduje Zarząd.
 6. Zatrudnienie na zasadzie umowy o pracę nie może nastąpić wcześniej niż po uzyskaniu przez Fundację wystarczających środków finansowych.
 7. Osobom członkowskim Zarządu przysługuje na zasadach ogólnych zwrot kosztów podróży.

§17

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach niemajątkowych oraz majątkowych do wysokości 55.000 PLN netto (pięćdziesięciu pięciu tysięcy PLN netto) mogą składać członkowie Zarządu jednoosobowo.
 2. Zobowiązania Fundacji powyżej 55.000 PLN netto (pięćdziesięciu pięciu tysięcy PLN netto) wymagają zgodnych oświadczeń woli dwie osoby członkowskie Zarządu łącznie.

Likwidacja Fundacji

§18

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmują żyjący Fundatorzy i Fundatorka jednogłośnie, a w wypadku ich śmierci, decyzję podejmuje Zarząd.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się mocą jednogłośnej uchwały Zarządu na cele innej organizacji nie działającej dla zysku (non profit) realizującej podobny cel do określonego w §5.

Postanowienia szczególne

§19

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, dyplomy, odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji jej celów.
 2. Fundacja może być organizacją członkowską krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego Statutu, polskiego prawa lub zobowiązań międzynarodowych.

Postanowienia końcowe

§20

 1. Decyzje w sprawie zmiany w statucie Fundacji podejmuje Zarząd jednomyślnie w drodze uchwały.
 2. Zmiany w statucie mogą dotyczyć także celu działania Fundacji.