fbpx

Misja, wartości i cele Fundacji

Nasza misja

Tworzymy przestrzeń do spotkań i wspólnego wzrastania w kierunku dobrostanu psychicznego, fizycznego oraz społecznego.

Fundacja Owoc Spotkania działa na rzecz zdrowia rozumianego w sposób holistyczny, w oparciu o aktualną definicję Światowej Organizacji Zdrowia. To znaczy, że jako zdrowie uznajemy nie tylko brak choroby, ale też pełen dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny.

 • Zdrowie fizyczne oznacza harmonijne funkcjonowanie ciała.
 • Zdrowie psychiczne to zdolność do przeżywania, rozpoznawania, nazywania, wyrażania i samoregulowania emocji. Oznacza również zdolność efektywnego, logicznego, kreatywnego myślenia.
 • Natomiast zdrowie społeczne oznacza zdolność inicjowania, budowania, pielęgnowania i rozwijania relacji międzyludzkich.


Wierzymy, że osiągnięcie takiego dobrostanu jest prawem każdego człowieka.

Wspieranie ludzi w osiąganiu tego dobrostanu to dla nas nie tylko przeciwdziałanie  zjawiskom, które mogłyby go naruszyć. To także wspieranie mocnych stron i zasobów – tak osób, jak i całych społeczności. Wspieramy ludzi we wzrastaniu poprzez procesy indywidualne i grupowe.

Nasze wartości

RELACJE
Istotą pracy z ludźmi jest dla nas relacja. To ona jest punktem wyjścia do budowania zaufania, współpracy i rozwoju.
DIALOG
Dialog stanowi dla nas podstawowe narzędzie budowania relacji. Opieramy go na szacunku do różnorodności i poszukiwaniu wspólnych rozwiązań dla pojawiających się różnic.
JAKOŚĆ
Jakość naszej pracy jest dla nas kwestią priorytetową. Uważamy ją za wyraz odpowiedzialności, profesjonalizmu i szacunku do osób, które zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych działań.
AUTONOMIA
Szanujemy podmiotowość osób, z którymi pracujemy. Naszym zdaniem autonomia jest elementem niezbędnym zarówno do budowania współpracy, jak i do rozwoju.
ETYKA
Mamy świadomość odpowiedzialności za relacje, które budujemy. Refleksje nad etyką podejmowanych działań towarzyszą nam zarówno na sali warsztatowej, jak i w budowaniu współpracy z innymi organizacjami.

Nasze cele

Statutowe cele działania naszej Fundacji realizujemy w obszarach:

 • budowania bezpiecznych relacji opartych na obecności, zaangażowaniu i życzliwości;
 • tworzenia kultury dialogu, w tym dialogu społecznego, międzykulturowego i międzypokoleniowego;
 • budowania zaangażowanych wspólnot;
 • rozwijania umiejętności emocjonalnych, interpersonalnych i społecznych;
 • rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych;
 • rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji przez całe życie;
 • profilaktyki kryzysów intrapersonalnych, interpersonalnych i społecznych;
 • rozwoju psychofizycznego;
 • działań antyprzemocowych;
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób i grup;
 • edukacji włączającej;
 • społeczeństwa opartego na różnorodności;
 • zrównoważonego rozwoju oraz równości szans;
 • nowoczesnej edukacji formalnej i nieformalnej;
 • rozwoju postaw obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego i kreatywnego;
 • jakości i standardów usług edukacyjnych oraz pomocowych;
 • prowadzenia i rozpowszechniania badań naukowych;
 • współpracy międzysektorowej i międzynarodowej;
 • wolontariatu.
Działamy na rzecz osób w różnym wieku, w tym tych, które działają na rzecz innych ludzi.