fbpx

Standardy ochrony dzieci
w Fundacji Owoc Spotkania

Naczelną zasadą, jaką kierują się osoby działające w Fundacji Owoc Spotkania jest postępowanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.

Fundacja, opierając się na zapisanych w swojej misji wartościach jakości, etyki i dialogu, w działaniach adresowanych do dzieci kieruje się także zasadami: prowadzenia działań w oparciu o sprawdzone metody, w dążeniu do wspierania rozwoju i upełnomocnienia dziecka; odpowiedzialności dorosłego za budowanie relacji z dzieckiem i jego poczucia bezpieczeństwa w ramach działań Fundacji; poszanowania podmiotowości i autonomii dziecka oraz budowania z nim autentycznej relacji opartej na dialogu.

Fundacja uznaje za niedopuszczalne stosowanie przez kogokolwiek przemocy wobec dziecka w jakiejkolwiek formie.

Osoby działające w Fundacji realizują powyższe zasady, działając w ramach obowiązującego prawa, Statutu Fundacji i innych dokumentów wewnętrznych oraz przydzielonych zadań.

"Od osób działających w Fundacji oczekuje się postawy przeciwstawiającej się wszelkim formom wykluczania, dyskryminacji i przemocy"
"osoby działające w Fundacji równo traktują wszystkie dzieci bez względu na ich pochodzenie, płeć, tożsamość kulturową, tożsamość psychoseksualną, orientację psychoseksualną, wygląd, stopień sprawności, status socjoekonomiczny, przekonania, wiarę lub brak wyznania"
"Niedopuszczalne są (...) wszelkie zachowania, które zawstydzają, upokarzają, deprecjonują lub poniżają dzieci albo mają znamiona innych form przemocy psychicznej, fizycznej lub wykorzystywania seksualnego"
"Osoby działające w Fundacji tworzą w Fundacji kulturę otwartości i wzajemnej odpowiedzialności sprzyjającej zgłaszaniu i omawianiu wszelkich zagadnień i problemów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony dzieci"
"Osoby działające w Fundacji podczas wykonywania zadań, w których biorą udział dzieci, dbają o bezpieczne relacje w grupie rówieśniczej w oparciu o proces kontraktowania"
"Podczas wydarzeń organizowanych przez Fundację niedozwolone są wszelkie akty przemocy między dziećmi, zarówno fizycznej (np. bicie, szarpanie, popychanie), psychicznej (np. przezywanie, umniejszanie, obrażanie), jak i społecznej (np. izolowanie, psucie reputacji, obmawianie)"
"Osoby działające w Fundacji zachęcają dzieci do głośnego wyrażania niezgody na zachowanie nieakceptowane przez nie i przekraczanie ich granic"
"Wszystkie osoby działające w Fundacji zobowiązane są do zgłaszania podejrzenia krzywdzenia dziecka, zarówno ze strony innych osób działających w Fundacji, jak i opiekunów dziecka, osób trzecich czy innych dzieci"
"W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez osobę działającą w Fundacji, osoba ta zostaje niezwłocznie odsunięta od wszelkich form kontaktu z dziećmi (nie tylko dzieckiem pokrzywdzonym) do czasu wyjaśnienia sprawy"
"Fundacja, szanując w najwyższym stopniu prawa dzieci i odpowiedzialność szeregu podmiotów społecznych za ich przestrzeganie będzie dążyła do przestrzegania praw dzieci także przez organizacje współpracujące z Fundacją"
Previous slide
Next slide

Poznaj bliżej standardy ochrony dzieci w naszej Fundacji!